Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Specialty Cups – onze beloften

1 – Gegevens van de ondernemer
Specialty Cups, onderdeel van Roast VOF, Schepelveld 11, 3993 SL Houten
Telefoonnummer: 06-48065649 (9:00 – 17:30)
E-mailadres: info@specialtycups.nl
KvK-nummer: 55894208
Btw-identificatienummer: NL851901086B01

2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod via de website van Specialty Cups (www.specialtycups.nl) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
De tekst van deze algemene voorwaarden wordt permanent beschikbaar gesteld via de website van de Specialty Cups.

3. Het aanbod – de abonnementen van Specialty Cups
1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2. Specialty Cups kent twee verschillende soorten abonnementen:
a. Het reguliere abonnement waarbij maandelijks voor onbepaalde tijd een pakket afgenomen wordt, tot opzegging klant/ondernemer.
b. Het cadeau-abonnement waarbij eenmalig een vooraf aangegeven hoeveelheid maandzendingen (1 of 3) wordt afgenomen.
3. Alle prijzen van de abonnementen zijn in Euro, inclusief (onverzekerde) verzendkosten binnen Nederland, verpakkingskosten en BTW, en worden per maandzending berekend.
4.Specialty Cups behoudt zich het recht voor prijzen te verhogen indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Dit wordt altijd gecommuniceerd naar de klant.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de verpakkingsmaterialen van de koffie gedurende de looptijd van de overeenkomst hetzelfde blijven.
6. Bestellingen worden direct via de website, via het webformulier of via e-mail gedaan. Met het doen van de bestelling verklaart de klant akkoord de gaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
7. Specialty Cups verstuurt een bevestigings e-mail naar aanleiding van een bestelling.
8. Het reguliere abonnement is te allen tijde op te zeggen. Dit kan via telefoon, e-mail of andere (digitale) communicatiemiddelen en wordt van kracht na bevestiging van Specialty Cups.
9. Specialty Cups behoudt het recht bestellingen te annuleren wanneer met de klant een geschil bestaat, ongeacht de aard of het ontstaan daarvan.

4. Beschikbaarheid
De abonnementen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Mocht een bestelling niet leverbaar zijn dan neemt Specialty Cups daarvoor contact op met de klant. Is Specialty Cups niet in staat een maandzending te leveren dan zal deze niet gefactureerd worden, of indien al vooruitbetaald, gecrediteerd worden.

5. Levering
De levering van de maandzendingen geschiedt in de regel vóór het eerste weekend van de desbetreffende maand. In uitzonderlijke gevallen kan dit een werkweek later plaatsvinden. Daarvan stelt Specialty Cups de klant op de hoogte.

6. Betalingen
Bij Specialty Cups kunnen klanten betalen via automatische incasso. Betalingen gebeuren via het betalingsplatform van Mempay. De incasso geschiedt binnen 8 dagen na de desbetreffende verzending. Bij een cadeau-abonnement wordt het gehele bedrag in één keer gefactureerd en geïncasseerd. Indien wenselijk kan gebruik gemaakt worden van facturatie.

7. Retourrecht
Vanaf de datum van ontvangst heeft de klant de mogelijkheid om de producten te retourneren zonder opgave van redenen gedurende 7 dagen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Specialty Cups of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

8. Nespresso®
Specialty Cups verkoopt koffiecups die in een Nespresso® apparaat passen. Om aan te geven dat onze cups passen in de Nespresso® machine gebruiken wij de naam van Nespresso®. Nespresso® is een merk van Nestlé S.A. en niet gelieerd aan Specialty Cups of Roast VOF, op geen enkele wijze.

9. Garantie
Specialty Cups aanvaardt enkel de aansprakelijkheid voor het door haar geleverde product. Verkeerd gebruik van de klant zorgt ervoor dat de klant geen aanspraak kan maken op garantie.

10. Intellectuele eigendom
Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van Specialty Cups vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van het intellectuele eigendom is alleen privégebruik toegestaan. Elke vorm van publicatie zonder vooraf gegeven toestemming door Specialty Cups is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

11. Ontbinding
Bij ieder verzuim van de klant heeft Specialty Cups de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de klant gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het e-mailadres van de klant verstaan.

12. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht
Op alle door Specialty Cups aangeboden handelingen en diensten is de in Nederland van kracht zijnde wetgeving van toepassing. Deze overeenkomst is in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.
Specialty Cups kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een buitenland waar de producten worden geleverd op verzoek van de klant. Specialty Cups kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand. Specialty Cups kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens Specialty Cups nakomen, waardoor Specialty Cups niet of niet tijdig aan haar leveringsverplichting kan voldoen.

13. Persoonsgegevens
De door de klant verstrekte gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Specialty Cups verzamelt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van het product. De contactgegevens van de klanten kunnen worden gebruikt ter promotie van nieuwe producten waarbij de klant de mogelijkheid heeft om aan te geven deze in het vervolg niet te ontvangen.

Share This